U vindt hier een overzicht van de uitgebrachte adviezen, per kalenderjaar.

Klik op de afbeeldingen en het advies wordt zichtbaar.

2020

 

Advies 28. Routegebonden en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
24 november 2020

De PAR is advies gevraagd over de uitgangspunten voor het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer (RGV en CVV). Dit in het kader van de aanbesteding van het RGV en CVV welke in regionaal verband wordt gedaan. De nieuw te sluiten overeenkomsten behoren in te gaan per 01 augustus 2021. Hoewel de planning van dit aanbestedingstraject nog niet formeel is vastgesteld, wordt gevraagd de  reactie uiterlijk 1 december te versturen.
Op 21 januari 2021 is er een reactie gekomen op dit advies. Deze kunt u hier lezen

 

  advies 28

  

Advies 27. Woonvoorziening Senioren
3 maart 2020
In 2017 is de woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad, de PAR heeft hier destijds advies over uitgebracht. een van de adviezen destijds was om te evalueren. Nu drie jaar later vindt de PAR dat het van belang is om op de woonvisie in te gaan en de focus te richten op de huisvesting van oudere. Hierover is een ongevraagd advies uitgebracht.
Op 22 april 2020 kwam de reactie van het collegde binnen. U vindt hem hier.

  advies 27

 

Advies 26. verordening Sociaal Domein 2020
3 februari 2020
De gemeente Waddinxveen houdt zich bezig met het opstellen van de verordening Sociaal Domein 2020 van de gemeente. Met deze verordening wordt de integrale benadering van ondersteuningsvragen geregeld.
Een werkgroep van de PAR heeft zich hiermee beziggehouden en is tot een advies gekomen.

  advies 26

 

2019

Advies 25. Beleidskader Concessie Openbaar Vervoer
7 november 2019
Een werkgroep van de Participatie Adviesraad Waddinxveen (PAR) heeft zich, als adviesorgaan voor het Sociaal Domein van de gemeente Waddinxveen,  bezig gehouden met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) binnen het openbaar vervoer. Dit is een provinciale aangelegenheid. Het gaat hierbij om de integratie van het CVV vervoer in het openbaar vervoer en om eventuele randvoorwaarden voor het busvervoer. De provincie geeft de gemeente een taak bij dit laatste.

  advies 25


Advies 24. Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2023.
2 oktober 2019
De PAR is op 22 augustus 2019 gevraagd een advies te geven over het Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2023. Het vorige Gezondheidsbeleid dateerde uit 2014 en was aan vervanging toe. Het nieuwe beleid is opgesteld in de vorm van een routekaart bestaande uit doelstellingen en actiepunten op het gebied van volksgezondheid.

Op 11 november kwam het college met deze reactie.

  advies 24


Advies 23. Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
26 maart 2019
De PAR is gevraagd een advies te geven over het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023.
De huidige beleidsplannen binnen het Sociaal Domein gelden tot en met 2018. Volgens de wet moet een gemeente elke vier jaar haar beleid opnieuw laten vaststellen door de gemeenteraad. In 2018 is daarom gestart met het opstellen van een nieuw beleidskader. De gemeente Waddinxveen wil binnen het Sociaal Domein integraal werken en heeft daarom de zeven geldende wetten, en de twee nieuwe wetten vanaf 2020, samengebracht binnen één kader.
Op 28 augustus is er een reactie van de gemeente gekomen op het advies van de PAR. Deze kunt u hier zien.

  advies 23

 

Advies 23-2. Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023. (vervolg)
16 september 2019
De gemeente gaf aan dat de politiek-bestuurlijke discussie rondom financiële tekorten en de Kaderbrief 2019-2022 hebben geleid tot wijziging van het beleidskader. vandaar dat er een Tweede Adviesaanvraag naar de PAR is gestuurd. De PAR heeft vervolgens een Aanvullend Advies gegeven.
De aanvraag zelf vindt u hier.
Op 3 oktober heeft de gemeente hierop een reactie gegeven. Deze vindt u hier.

  advies 23 2Advies 22. Leidraad Samenlevingsparticipatie.
22 maart 2019
De PAR is gevraagd een advies te geven over de Leidraad Samenlevingsparticipatie.

Het college heeft de ambitie om in Waddinxveen een moderne bestuurscultuur te realiseren. Een goede relatie tussen gemeente en inwoners staat daarbij voorop. Als het gaat om het beleid en de projecten van de gemeente, is alleen inspraak niet voldoende. Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen willen goed geïnformeerd worden, meedenken, meepraten, meedoen en meebeslissen. Het vormgeven aan initiatieven van en met inwoners en samenwerking met onze ketenpartners is een constante ontwikkeling.

Om onze ambitie te realiseren, heeft de gemeente de Leidraad Samenlevingsparticipatie opgesteld.

De PAR heeft met dit advies een aanbiedingsbrief meegestuurd.
Op 2 mei is de reactie gekomen van het college. U vindt deze hier.

  Advies 22

 

Advies 21. Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019.
28 februari 2019
De PAR is gevraagd een advies te geven over de Huisvestingsverordening 2019 van de gemeente Waddinxveen.

  Advies 21

2018

Advies 20. Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022.
2 oktober 2018
De PAR is gevraagd een advies te geven over het Beleidsplan Veiligheid en handhaving voor de jaren 2019 tot en met 2022.
Met dit beleidsplan wordt het bestaande veiligheids- en handhavingsbeleid samengevoegd tot één beleidsplan.
De reactie van de gemeente op dit advies vindt u hier.
  Advies 20

 

Advies 19. Ongevraagd advies evaluatie re-integratiebeleid. 27 juni 2018
De PAR heeft zich bezig gehouden met een ongevraagd advies over de evaluatie van het re-integratiebeleid.
  Advies 19

 

Advies 18. Detailhandelsstructuurvisie 2018-2028. 25 januari 2018
De PAR werd gevraagd te adviseren over een toekomstgerichte detailhandelsstructuurvisie voor de periode 2018-2028.
Hierin is onderscheid gemaakt naar een periode voor de komende vijf jaar en wordt er een doorkijk gegeven naar een langere periode van circa tien jaar.
Deze structuurvisie bestaat uit een visie op de detailhandelsstructuur als geheel (gemeentebreed) en bevat een vertaling daarvan voor de diverse winkelgebieden.
Op 19 september 2018 is de visie verworpen door de raad, vanwege verschillen in inzicht over de mate van invulling en betrokkenheid. Een KERNgroep is tot een aangepaste versie gekomen van de visie, waarbij een vertegenwoordiger van de PAR is aangesloten.
Op 5 september 2019 heeft de PAR de reactie op haar advies gekregen. U vindt deze hier. Hierbij geldt dat dit de reactie is op het oorspronkelijke advies van 25 januari 2018.
  Advies 18

 2017

Advies 17. Woonvisie 2018. 27 oktober 2017
De woonvisie geeft de ambities en de doelstelling voor wonen voor de periode 2018 tot en met 2022 aan.
Hij gaat in op de huisvesting van huidige en toekomstige inwoners van Waddinxveen, de vraag en het aanbod en de gewenste woningvoorraad.

Klik hier voor de reactie van de gemeente Waddinxveen.
  Advies 17

Advies 16. Ongevraagd advies Toekomstvisie Waddinxveen 2030. 30 augustus 2017
Advies 8  van de PAR mbt de toekomstvisie is niet aangenomen, maar voor kennisgeving aangenomen.
De PAR heeft besloten over deze gang van zaken een ongevraagd advies uit te brengen.

Klik hier voor de reactie van de gemeente Waddinxveen.

 

  Advies 16

Advies 15. Transformatie Agenda Sociaal Domein, 14 augustus 2017
De Par werd gevraagd om een advies met betrekking tot de Transformatie Agenda Sociaal Domein.
Dit heeft geleid tot een reactie van de PAR met vragen en beschouwingen.

Klik hier voor de reactie van de gemeente Waddinxveen.

 

  Advies 15

 

Advies 14. Verordening Sociaal domein, 9 augustus 2017
Op 29 juni is de concept-verordening Sociaal Domein voor advies voorgelegd.
Ondanks de vakantieperiode hebben veel PAR-leden een bijdrage geleverd aan de reactie van de PAR.

Klik hier voor de reactie van de gemeente Waddinxveen.
  Advies 14

Advies 13. Notitie Preventie 2017-2018, 29 maart 2017
In de notitie wordt een aantal voorstellen gedaan die moeten leiden tot activiteiten van burgers en organisaties waardoor een beroep op zwaardere hulpverlening in de sfeer van een maatwerkvoorziening niet plaats vindt.
  Advies 13

Advies 12. Schuldhulpverlening, 6 maart 2017
De gemeente Waddinxveen vraagt aan de Participatieadviesraad advies over de opzet van de voorgenomen evaluatie schuldhulpverlening.
De PAR acht het een goede zaak dat de wijze waarop binnen de gemeente Waddinxveen uitvoering wordt gegeven aan de schuldhulpverlening geëvalueerd wordt.
Het gaat om een groeiend maatschappelijk vraagstuk dat de betrokken hulpvragers diep in hun persoonlijke levenssfeer raakt.

  Advies 12

Advies 11. Gezond GeregelD, 2 februari 2017
De reactie van de PAR op het rapport GezondGeregelD van de RDOG Hollands Midden

Klik hier voor de reactie van de gemeente Waddinxveen.

Een deel van de vragen van de PAR zijn beanwoord door de RDOG-Hollands Midden.
Klik hier voor een reactie daarop.
  Advies 14

 2016


Advies 10. Advies jeugdbeleid, 22 december 2016
Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de “Notitie Jeugdbeleid” geldt voor de periode 2017 ‐ 2018. De notitie behandelt geen thema’s over jeugdzorg en jeugdhulp. Voor de verder liggende periode geldt de wens om de beleidsstukken aan te laten sluiten op de huidige transformatie.
Dit betekent dat het onderdeel jeugd in brede zin, van sport tot school en preventie tot jeugdzorg, zal worden meegenomen in de transformatieagenda Sociaal Domein.

  Advies 10

 

Advies 9. Monitor Sociaal Domein, 2 december 2016
Hierbij werd niet gevraagd om een formeel advies, maar om de visie van de PAR.

Klik hier om het uiteindelijke document van de gemeente te downloaden..
  Advies 09

 

Advies 8. Toekomstvisie Waddinxveen 2030, 8 december 2016
De gemeente Waddinxveen heeft dit jaar samen met de bewoners, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Waddinxveen 2030 ontwikkeld.
Hierbij werd ook de PAR gevraagd één en ander te beoordelen en van de visie van de PAR te voorzien.

Klik hier om de reactie van de gemeente Waddinxveen te downloaden..
  Advies 08

 

Advies 7. Uitvoeringsplan Vitaal Sportbeleid, 5 september 2016
Tijdens het ontwikkelen van de beleidsnota zijn met name door sportverenigingen vragen gesteld over hoe het Vitaal sportbeleid vorm te geven. Deze vragen gingen over:
- Transparante tarieven en subsidiebeleid;
- Meer ondersteuning in de vorm van een sportcoördinator t.b.v.  ondersteuning club;
- Meer duidelijkheid over de rol van de buurtsportcoach;
- Meer flexibel gebruik van sportaccommodaties;
- Zorgen over de gevraagde nieuwe rol van de sportverenigingen in relatie tot het vrijwilligerswerk bij de vereniging.
  Advies 07

 

 

Advies 6. Clientenparticipatie. 30 augustus 2016
De samenwerkende gemeenten willen advies over clientenparticipatie. Gaat om betrokkenheid van cliënten bij regionaal beleid. Het advies benadrukt de rol van de gemeente Waddinxveen daarin en adviseert locaal beleid te ontwikkelen op dit punt en ook gericht op clientenparticipatie binnen instellingen.

Klik hier om de reactie van de gemeente Waddinxveen te downloaden.  
  Advies 06

 

Advies 5 Verordening WMO en jeugdhulpverlening 3 augustus 2016
In de verordening regelt de gemeente de toegang naar voorzieningen in het kader van de WMO en Jeugdhulpverlening. In het advies wordt onder meer ingegaan op het geven van duidelijkheid over eigen bijdragen, opvangen van gevolgen van hogere eigen bijdragen, voorbereiding van keukentafelgesprekken, informatie over verkeersvoorzieningen.

Klik hier om de reactie van de gemeente Waddinxveen te downloaden.
  Advies 05

Advies 4 Herijking Minimabeleid 28 juli 2016
De gemeente wijzigt het minimabeleid. Belangrijkste punt is de verlaging van de drempel voor het verkrijgen van een aantal voorzieningen. Zo wordt de grens verlegd van 120 % van het minimum naar 130 %. Meer mensen komen op deze manier voor vergoedingen in aanmerking. Er wordt onder meer geadviseerd over de communicatie van de maatregelen, aanpak van schuldhulpverlening, maatregelen voor langdurig zieken en gehandicapten.

Klik hier om de reactie van de gemeente Waddinxveen te downloaden.

  Advies 04

Advies 3 Regionaal kader maatschappelijke zorg 19 juni 2016
De gemeenten van Midden-Holland, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers, woningcorporaties en zorgkantoor/verzekeraar VGZ spreken met elkaar de bereidheid uit en maken afspraken om te zorgen voor een sluitende en integrale aanpak voor mensen in een kwetsbare positie. Daarbij is het uitgangspunt: zoveel mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig. De doelgroep van maatschappelijke zorg is heel breed maar heeft over het algemeen betrekking op mensen die in een sociaal kritieke en kwetsbare situatie terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Het gaat om inwoners die vaak meerdere problemen tegelijk hebben, zoals psychische problemen, problemen met inkomen en schulden en/of problemen op het gebied van huiselijk geweld. Een deel van hen verblijft tijdelijk in de opvang of in een beschermde woonvorm. Er is door gemeenten een beleidskader voor de periode 2017 – 2020 opgesteld waarover advies wordt gevraagd.

Klik hier om de reactie van de gemeente Waddinxveen te downloaden.
  Advies 03

 

Advies 2 Clienten onderzoek WMO en jeugd 18 mei 2016
De gemeente doet onderzoek naar ervaringen rond gebruik van voorzieningen op het terrein van de WMO en het Jeugdbeleid. Voor een deel gaat het om een landelijk gestandaardiseerd onderzoek, waardoor gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. De gemeente kan bij het WMO deel extra vragen toevoegen. Ook is het mogelijk om naast de vragenlijst verder aanvullend onderzoek te doen.
  Advies 02

 

Advies 1 Onderzoek socialekaart 13 mei 2016
De gemeente gaat een onderzoek doen naar de behoefte bij inwoners en organisaties aan gegevens over instellingen. Daarbij wordt ook de website wadvoormij.nl betrokken. Onderzocht wordt ook op welke manier inwoners geïnformeerd willen worden.
  Advies 01