Een stukje geschiedenis
In 2015 zijn er veel zaken ingrijpend veranderd in wet- en regelgeving in het sociale domein; overheveling van taken naar de Wmo; invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet.
De veranderingen houden in dat de gemeente Waddinxveen vanaf dat moment veel nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten beter in staat zijn dan het rijk om hun inwoners passend en met minder middelen te ondersteunen in het sociale domein.
Verbindingen tussen de verschillende beleidsvelden in het sociale domein worden daarmee steeds belangrijker. Vrijwillige inzet van inwoners vóór inwoners, eigen kracht en zelfredzaamheid komen centraal te staan. Dit alles had ook gevolgen voor de op dat moment aanwezig zijnde adviesraden. De adviesstructuur van cliënten- en inwonersparticipatie werd aangepast.

De Wmo-raad Waddinxveen en de Cliëntenraad Waddinxveen zijn samen per 1 januari 2016 overgegaan in een nieuwe Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen (PAR).

In de menu's op deze pagina kunt u meer te weten komen over de PAR.