Themabijeenkomst Sociaal Domein

De PAR is uitgenodigd zich te presenteren in een op het gemeentehuis van Waddinxveen gehouden Themabijeenkomst over het Sociaal Domein.
Aanwezig waren wethouder Vleij en diverse raadsleden en commissieleden die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de uitvoering van zaken behorende bij het Sociaal Domein.
PAR-voorzitter Aad van Holsteijn gaf een presentatie over de wijze waarop de PAR functioneert.
Dit deed hij aan de hand van een uitleg van de werkwijze die de PAR toepast als het gaat om het uitbrengen van een advies.

Vervolgens presenteerden de 4 kamer voorzitters van de PAR zich.

Bram Abels (Jeugd, Opvoeding en Onderwijs) vertelde over de problematiek rondom het thema jeugd.
Cor Barelds (Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen) gaf aan dat zijn kamer uitdraagt dat proactief en preventief bezig zijn bijdraagt tot betere leefbaarheid en gevoel van veiligheid.
Koert Bosgraaf (Zorg en Welzijn) gaf aan de hand van het ongevraagde advies over Mantelzorg aan hoe de PAR de samenwerking zoekt met inwoners en instellingen in Waddinxveen. De kamer richt zich in het bijzonder op hen die nauwelijks in staat zijn voor zichzelf op te komen.
Erwin Korevaar (Werk en Inkomen) gaf aan dat zijn kamer de verbinding zoekt en heeft met organisaties die werkzaam zijn op het gebied van het participeren in de maatschappij.

In de vragenronde kwam aan de orde hoe de aanwezigen vanuit hun taak de PAR kunnen ondersteunen. Het tijdig communiceren van een planning van onderwerpen die aan de orde gaan komen is wenselijk voor de PAR. Gezien de korte tijd die de PAR soms heeft voor het uitbrengen van een advies, kunnen eventuele werkgroepen dan eerder worden samengesteld.

Verder werd een ieder opgeroepen in het persoonlijke netwerk te kijken naar personen die iets aan de PAR zouden kunnen bijdragen. Met name het aantal vrouwen dat zich aangesloten heeft bij de PAR behoeft enige aanwas.


Nieuwsbrief juli 2019
U kunt de nieuwsbrief van de PAR van juli 2019 hier lezen.

Nieuwsbrief april 2019
U kunt de nieuwsbrief van de PAR van april 2019 hier lezen.

Bijeenkomst Wadwijzer

 par wadwijzer 28 03 2019

Op 28 maart 2019 werd de bijeenkomst over Wadwijzer georganiseerd in het gemeentehuis van Waddinxveen.
Circa 25 aanwezigen van binnen en buiten de PAR zagen een mooie presentatie van Marte Souwer, projectleider van Waddinxwijzer.
Ze werd hierbij geassisteerd voor een aantal van haar collega's.
Er was ruimte voor vragen en discussies.
Al met al gaf dit een mooi beeld van de situatie zoals deze nu is.

Uitnodiging Bijeenkomst over Wadwijzer

Op 28 maart organiseert de PAR een bijeenkomst over Wadwijzer in het gemeentehuis van Waddinxveen.
Aanvang 20:00, einde ca 22:00.
In de zorg en dienstverlening maakt de gemeente Waddinxveen gebruik van het team Wadwijzer.
Hierdoor kunnen inwoners van de gemeente bij vragen op sociaal terrein snel toegang vinden tot noodzakelijke informatie en organisatie.

Marte Souwer, Projectleider Wadwijzer, gaat in op een aantal onderwerpen die tesamen een leidraad vormen tot deze informatieve avond.
Wat doet Wadwijzer zoal en waar loopt men tegen aan, bijvoorbeeld om te voorkomen dat inwoners op het sociale gebied in de problemen komen (preventie).

Dit aan de hand van de volgende onderwerpen:

• De rol en positie van Wadwijzer in het sociaal domein en binnen de gemeentelijke organisatie.
• De visie van Wadwijzer op het samenspel met de inwoners en organisaties in Waddinxveen.
• De aanwezige kennis en kunde die binnen Wadwijzer verzameld is.
• Wat Wadwijzer zoal doet, in het bijzonder op het gebied van preventie.
• De werkwijze van Wadwijzer en de vraagstukken die zij daarin tegenkomt.

Belangstellenden worden verzocht zich via een e-mail aan te melden:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Toegang gratis, introduce’s toegestaan.

Zie ook www.waddinxwijzer.nl.

Plenaire Bijeenkomst over de Langdurige Zorg

Op 31 januari waren ruim 30 personen naar de Kroon gekomen voor de bijeenkomst over de Langdurige Zorg.
Dr Anna Marangos van het Sociaal Cultureel Planbureau sprak over de langdurige zorg.
Daarna vertelde Bianca Terpstra van de gemeente Waddinxveen iets over de Waddinxveense situatie over dit onderwerp en over de nieuwe manier van werken bij de gemeente mbt hulpvragen op het gebied van het Sociaal Domein.

 a2 kl

 

Nieuwsbrief van de PAR - december 2018

In deze nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden van de afgelopen maanden en kijken we vast vooruit.
U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Verslag Presentatie bij gemeenteraadsleden 1 oktober 2018

Op 1 oktober was de PAR met een afvaardiging aanwezig bij een bijeenkomst op het gemeentehuis, waarbij door diverse maatschappelijke organisaties een presentatie aan gemeenteraadsleden kon worden gegeven.

presentatie gemeenteraad PAR 1 10 2018

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Aad van Holsteijn, Koert Bosgraaf (Zorg en Welzijn) en Bram Abels (Jeugd, Opvoeding en Onderwijs)
De getoonde presentatie is hier in te zien.


Verslag 4e Plenaire vergadering 7 November 2017

 circus van samenwerken foto

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de 4e Plenaire bijeenkomst van de PAR.
Onder het motto 'Het circus van samenwerken' werd een vervolg gegeven aan de bijeenkomst over het Participatiewiel.
U vindt het verslag hier.


Uitnodiging 4e Plenaire vergadering 7 November 2017

 uitnodiging 7 november 2017 2

 

Nieuwsbrieven van de PAR

De voorzitter van de PAR stuurde een nieuwsbrief naar alle leden van de PAR.
Deze kunt u hier lezen.

De vorige nieuwsbrieven waren van afgelopen Februari en Juni.


Verslag presentatie van de PAR aan de gemeenteraad dd 17 mei 2017

Op 17 mei hield de PAR een presentatie voor de Gemeenteraad. Deze werd ingeleid en afgesloten door voorzitter Aad van Holsteijn. 
Alle kamervoorzitlers vertelden verder iets over hun kamer.
Aan het eind was er ruimte voor vragen.

Wij hebben de presentaties opgenomen op onze Facebookpagina.

Klik op de volgende links voor de verschillende onderdelen:

Inleiding door Aad van Holsteijn vindt u hier.
Kamer Jeugd , Opvoeding en Onderwijs door Bram Abels vindt u hier.
Kamer Zorg en Welzijn door Josien van der Laan vindt u hier.
Kamer Werk en Inkomen door Dik Roseboom vindt u hier.
Kamer Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen door Ron van Gils vindt u hier.
De afsluiting en de vragenronde vindt u hier.

 

voorkant bijeenkomst 9 mei 2017


 

 

 Uitnodiging voor de 3e plenaire zitting van de PAR

Op 9 mei gaat de PAR de 3e plenaire bijeenkomst organiseren voor alle leden en voor overige genodigden.
U kunt hier deze uitnodiging inzien.

voorkant bijeenkomst 9 mei 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 Leaflet van de PAR, naar aanleiding van het ParticipatiecircusParticipatiecircus

Op 1 november j.l. heeft de PAR een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden en voor overige genodigden onder de naam “Het Participatie Circus”.
“Samen inhoud geven aan Participatie” was hierbij het motto.
Er werd door de aanwezigen van gedachte gewisseld aan de hand van een aantal vragen over participatie.
Wat is participatie volgens u, wat betekent participatie voor u, waarover ziet u graag participatie ontstaan en wat zijn uw drijfveren om lid te zijn van de PAR.

Dit leverde niet alleen mooie en nuttige conversaties op, maar ook een aantal met viltstift volgeschreven tafelkleden.
Alle gedachtes en uitspraken bij elkaar vormden een gezamenlijke ‘handtekening’ van de aanwezigen.
Dat alleen al was het toonbare bewijs van de stelling ‘Participeren doe je samen’.
Als terugblik op deze avond heeft de PAR een Leaflet uitgebracht dat bestaat uit 3 onderdelen.

A. Een samenvatting van de avond, met daarbij de uitkomst van de stellingen.

B. Een kijkwijzer van de PAR, als een manifest waarbij in 10 stellingen uiteengezet wordt hoe de PAR staat in zijn rol.

C. Het werkplan van de PAR, met daarin een beschrijving van de zaken die om de hoek komen kijken om als PAR succesvol te kunnen opereren.
Dit om daarmee te voldoen aan de verwachtingen en de wensen die hebben geleid tot het oprichten van de PAR.

Dit document had er niet kunnen zijn zonder de aanwezigheid van velen.
Wij danken iedereen hartelijk voor hun deelname en zien het verloop van de avond als een duidelijke indicatie dat we met zijn allen op de goede weg zijn.

Klik hier om het document te downloaden.

 

Verslag plenaire bijeenkomst op 1 november 2016:
Het Participatiecircus

Op 1 november organiseerde de PAR een bijeenkomst voor alle leden van de kamers, waarbij ook de burgemeester, wethouders Nieboer en Leferink, alsmede enige gemeenteambtenaren aanwezig waren.

Klik hier om het verslag te downloaden.

 

Startbijeenkomst 25 april 2016

Op deze maandagavond ging de PAR van start. Bijna alle leden van de kamers waren aanwezig, evenals een groot aantal raadsleden.wethouder Nieboer
De voorzitter van de PAR, Aad van Holsteijn heette ieder van harte welkom en speciaal Sija Geers en Hugo Slootjes, die veel werk in de voorbereiding hebben gestoken. Ook werden vertegenwoordigers van belangenorganisaties welkom geheten: Loes Lekx van het gehandicaptenplatform, Jeroen Sikkel van de Seniorenraad. Dirk Lont van het Platform Sociaal Waddinxveen zit zelf in een van de kamers.
De belangstelling om in de kamers met de discussies mee te doen is groot. Zo groot, dat er op de kamer Zorg en Welzijn met 15 leden even een stop is gezet. Een PAR met zo’n 40 leden is een uiting van grote betrokkenheid van Waddinxveen met wat er in het dorp gebeurt.
Erica van der Heijden van Zorgbelang gaf aan wat de waarde is voor betrokkenheid van de clienten en voor verbetering van de voorzieningen.
Jannet Nieboer plaatste de PAR in de gemeentelijke beleidsvorming en sprak voor ieder aansporende woorden. De voorzitters kregen als blijk van waardering een hefje.
Daarna presenteerden de voorzitters van de kamers zich.

 

 

Presentatie PAR Josien van der Laan:
voorzitter kamer zorg en welzijn

kamer zorg en welzijnIntro
Nu gepensioneerd, maar vele jaren werkzaam geweest als beleidsadviseur van het bestuur van het Groene Hart ziekenhuis (GHZ).
Naast adviezen over het verbeteren van de kwaliteit van zorg heb ik veel energie gestoken in het intensiveren van de samenwerking van het GHZ en de Haagsche ziekenhuizen. Samenwerking niet alleen op het gebied van medische en verpleegkundige zorg maar ook op het gebied van ICT en Inkoop.

Wat ik in de jaren wel geleerd heb zijn twee zaken; 1. Volhouden (lange adem) en 2. het stimuleren van een goede communicatie tussen de diverse belanghebbenden.

Bijvoorbeeld;
Welke voordelen biedt samenwerking tussen de ziekenhuizen voor de patiënten uit Gouda en Den Haag?
Wordt de zorg daar goedkoper van, minder wachtlijsten, beter geschoolde medisch specialisten? Aan de andere kant, moeten patiënten uit Gouda nu voortaan naar Den Haag reizen, en de patiënten uit Den Haag naar Gouda??
Allemaal zaken die een duidelijke visie vragen op de kwaliteit van de zorg.

Brug naar PAR
In een participatiemaatschappij moet inspraak goed geregeld zijn. Jullie als leden van de kamers hebben daar een cruciale rol in. Ook hier geldt; Zorg voor een sterk verhaal en een heldere boodschap en een overtuigend plan. Wees kritisch en neem de tijd om na te denken over; Wat wil de gemeente, wat zijn de goede dingen uit het plan en wat kan beter? Zoek andere bondgenoten die zich ook sterk willen maken voor mensen met beperkingen en trek samen op.
Op welke wijze kunnen we de mensen uit Waddinxveen vertegenwoordigen en kunnen we voor de gemeente een interessante partner zijn?
Jeanne Kastelein heeft verteld hoe de inspraak geregeld is in een Ondernemingsraad, ik neem jullie mee in de werkwijze van de PAR.

Werkwijze PAR
Hoe gaat dat in de praktijk als er een adviesaanvraag bij de PAR binnenkomt?
Het PAR bestuur stuurt de aanvraag door naar een of meerdere kamers, afhankelijk van het onderwerp.

Vervolgens gaan we aan de slag. Ieder wordt gevraagd vanuit diverse invalshoeken naar de aanvraag te kijken.
Allereerst zijn eigen kennis en ervaring maar niet onbelangrijk ook gebruik te maken van de kennis en ervaring van andere belanghebbenden in Waddinxveen. Dat kunnen bijvoorbeeld de leden van het Wijkplatform en de seniorenraad, etc. zijn.
Al die suggesties worden gebundeld tot een concept voorstel.
Dan mogen de leden nog eenmaal reageren op het concept voorstel en dan gaat het voorstel richting PAR bestuur.
De taak van het PAR bestuur is om de concept voorstellen uit de diverse kamers te vertalen naar een sterk verhaal en een overtuigende boodschap richting gemeente.
Dit alles gebeurt in een termijn van maximaal 6 weken. Dus u begrijpt dat deze stappen in het proces beperkt zijn in de tijd.
De gemeente ontvangt ons advies en beoordeelt of aanpassingen van de beleidsnotitie nodig zijn. Zo ja wordt het beleid aangepast en zo nee wordt ons advies gemotiveerd terzijde gelegd.
Nadat het besluit in werking is getreden wordt meestal afgesproken op welk termijn de uitvoering van het beleid in de dagelijkse praktijk geëvalueerd wordt. Zijn alle beoogde doelen gerealiseerd? Dan volgt een evaluatietraject dat zowel vanuit de PAR als vanuit de gemeente geïnitieerd kan worden. 

 

Behandeling adviesaanvraag op hoofdlijnen.

Josien van der Laan afbeeldingpresentatie

 

 

Presentatie startbijeenkomst Jeanne Kastelein
voorzitter kamer zorg en welzijn

( )Tevredenheid, Participatie, Medezeggenschap, Betrokkenheid
1.    Intro
-    Naam: Jeanne Kastelein
-    Duovoorzitterschap met Josien van der Laan Kamer Zorg en Welzijn
-    Vertegenwoordiging WijkPlatform Vondel/Oranjewijk

2.    Doel
-    Weergave ervaring vanuit OR Thuiszorgorganisatie bij het geven van Advies
-    Diverse Bestuurders en types organisaties meegemaakt. Is bepalend voor functie van participatie.
-    OR is naast werkoverleg, projectgroep, individuele gesprekken etc. een typische participatievorm
-    Medezeggenschap heeft tot doel invloed uit te oefenen op de door de Bestuurder te nemen besluiten en daarmee op het beleid. Op een zodanige manier dat dit leidt tot kwalitatief betere beslissing

3.    Fasering + toelichting + tips
(WOR/ OR-reglement/CAO) stevige basis in WOR rechten en plichten
-    Stap 0:     Adviesrecht claimen
-    Niet lijdzaam zitten afwachten
-    Het betreft onderwerpen als: Zeggenschap ondernemingen/(re)organisatie, sluiting, financiering, fusies, overname
-    Tijdig zodat het advies nog van invoed Is op definitief besluit. Een vroegtijdige inbreng in proces van besluitvorming is voor een goede toepassing van het adviesrecht noodzakelijk.
-    Als de OR van mening is dat een bepaald onderwerp adviesgevoelig is kan hij dit signaleren en adviesrecht claimen.
-    De OR adviseert niet over teksten maar over voorgenomen besluiten. Evt. in een begeleidend schrijven nader toelichting vragen.
-    Stap 1:    Toetsing voorgenomen besluit
-    Is het een voorgenomen besluit of een al genomen besluit. Zijn de beweegredenen vermeld. Informatie over gevolgen
-    Waar gaat het over/ achtergrondinformatie.
-    Stap 2:     Informatieve fase
-    Beschikbare informatie voldoende om te kunnen beoordelen
-    Tip: blijf niet hangen in vragen stellen; niet meer of minder dan nodig.
-    Stap 3:    Analysefase
-    Heel vaak is het voorstel een antwoord op een gesignaleerd probleem. De OR kan de oorzaak van het probleem analyseren en nagaan of het het werkelijke probleem is. Evt. komen met alternatieven. Extern deskundige inschakelen is een mogelijkheid.
-    Stap 4:    Onderhandelingsfase
-    Stap met durf de onderhandelingen in. Gelijkwaardig aan Bestuurder Ook Bestuurder niet altijd zeker van zijn zaak. Probeert op basis van beschikbare informatie en afwegen van belangen een keuze te maken
-    Het gaat vaak om voorwaarden waaronder besluit wordt uitgevoerd. Informatie en voorwaarden niet in dezelfde brief opnemen.
-    Stap 5:    (Pre) Advies uitbrengen
-    Een negatief advies zonder goede argumenten kan Bestuurder naast zich neerleggen. Gaat om voorwaarden waaronder. Een juiste formulering vooral de wijze van eindformulering is cruciaal.
-    Stap 6:    Besluit Bestuurder ontvangen – toetsen aan advies
-    Besluit Bestuurder niet iom advies;opschortingtermijn
-    Stap X:    Achterban raadplegen
-    Een OR die goede contacten onderhoudt met achterban creëert voor zichzelf hiermee een stevige positie
-    Het moment waarop bepaald door doel/ contact houden/ raadplegen/ informeren/ stimuleren betrokkenheid

4.    Waarom Fasering
-    Inzichtelijk
-    Communicatie vergemakkelijken
-    Houvast bij evaluatie
-    Maakt proces zichtbaar/ beter planbaar
-    Doorlopen van een traject toetsend/ informerend/ onderhandelend kan door de Bestuurder waardevol worden beschouwd.

5.    Conclusie
Meeweten – Meedenken – Meebeslissen

 

Presentatie Ron van Gils
voorzitter kamer Leefbaarheid Veiligheid en Wonen

Klik hier om de presentatie te downloaden.

 

Presentatie Bram Abels
voorzitter kamer Jeugd, Opvoeding en Onderwijs


Klik hier om de presentatie te downloaden.

 
kamerjeugdwerk en inkomen