Advies 29. Beleidskader Wet Inburgering 2022
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Hiermee krijgen gemeenten een nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid, de inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Het college bereidt de besluitvorming hierover voor. Kaderstellende besluiten, mandatering en budgetrecht zijn bevoegdheden van de raad.

Het doel van de nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen (asiel-, gezinsmigranten en overige migranten) snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Inzet is dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) bereiken, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren.
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard gaan een en ander in gezamenlijkheid ontwikkelen en deels uitvoeren. Uitgangspunt is regionaal wat moet en lokaal wat kan.
De inkoop van de inburgeringstrajecten gebeurt gezamenlijk. Het college heeft het gezamenlijk opgestelde beleidskader van de vier gemeenten geaccordeerd en voorgesteld deze aan de Gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

De PAR formeert een werkgroep die hier mee aan de slag wil gaan.
Indien u zich aan wilt melden: mail ons.

Advies 28. Routegebonden en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Het College van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen vraagt de PAR advies over de uitgangspunten voor het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer (RGV en CVV).
Dit in het kader van de aanbesteding van het RGV en CVV welke in regionaal verband wordt gedaan.
De PAR is gevraagd uiterlijk 1 december aan advies te verstrekken.
Een werkgroep van de PAR is hiermee aan de slag gegaan. Hierbij is ook regionaal samengewerkt.
Het advies is op 24 november 2020 verstuurd, op 21 januari 2021 kwam er een reactie op ons advies. Zie ook hier.

Advies 27. Woonvoorziening Senioren
In 2017 is de Woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De PAR heeft daar destijds advies over uitgebracht. 
Een van de adviezen betrof een evaluatie na 1,5 jaar. 
Nu drie jaar later is het van belang nader op de woonvisie in te gaan en dan met name de focus te richten op de huisvesting van ouderen.
We doen dit aan de hand van dit ongevraagde advies over dit onderwerp.
Een werkgroep van de PAR heeft hier recentelijk contact over gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente.
Op 3 maart is het advies voorgelegd, u vindt hem hier.
Daar vindt u ook de reactie van de gemeente.

Advies 26. Verordenig Sociaal Domein
Het gaat om de verordening Sociaal Domein Waddinxveen 2020. De verordening is lezersgericht geschreven en niet meer onderverdeeld per wet, maar ingedeeld op basis van hulpvraag.
Naast de gewijzigde opbouw van de verordening zijn er ook een aantal inhoudelijke beleidswijzigingen ten aanzien van de toekenningsgrondslagen, rechten en plichten van inwoners doorgevoerd.
Daarnaast hebben er actualisaties op basis van veranderingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie plaatsgevonden.
In principe komen zaken die in de bovenliggende wet geregeld zijn niet terug in de verordening.
Soms is er in verband met de leesbaarheid en/of volledigheid voor gekozen om van dit uitgangspunt af te wijken.
Op 9 januari heeft een werkgroep van de PAR een onderhoud gehad met enkele beleidsambtenaren.
De PAR heeft op 3 februari 2020 het advies voorgelegd. U vindt hem hier.

 

Advies 25. Beleidskader Concessie Openbaar Vervoer.
Zo af en toe wordt de PAR ook betrokken bij specifieke zaken die buiten de gemeentegrens van Waddinxveen liggen.
Een Werkgroep van de PAR is betrokken geweest bij de provinciale aangelegenheid omtrent de intergratie van het
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer binnen het openbaar vervoer.
Hier is ook een advies voor uitgebracht, richting de provincie.
Dit advies is op 7 november verzonden, u vindt hem hier.

Advies 24. Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Op 22 augustus 2019 heeft de PAR een adviesaanvraag gekregen over dit onderwerp.
Het concept van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 vindt u hier.
Er gaat een werkgroep geformeerd worden om hier mee aan de slag te gaan.
Dit advies is op 2 oktober verzonden. U vindt hem hier.

Advies 23. Beleidskader Sociaal Domein 2019 tot 2023
De gemeente Waddinxveen is bezig met het opstellen van een Beleidskader Sociaal Domein voor de jaren 2019 tot 2023.
De PAR heeft hier op 26 maart 2019 een advies over uitgebracht. U vindt dit hier.
Inmiddels is er een reactie gekomen die weer heeft geleid tot een aanvullend advies.
Deze is op 16 september ingediend. Zowel het advies als de reactie daarop van 3 oktober vindt u hier.

Advies 22. Leidraad Samenlevingsparticipatie
Inwoners van Waddinxveen moeten goed geïnformeerd worden, mee kunnen denken en mee kunnen beslissen.
Hiervoor heeft de gemeente een Leidraad Samenlevingsparticipatie opgesteld.
De PAR is gevraagd hier een advies over uit te brengen.
Dit advies is op 22 maart 2019 verzonden, vergezeld van een aanbiedingsbrief. U vindt dit hier.

Advies 21. Huisvestingsverordening 2019
De PAR heeft het verzoek gekregen te reageren op deze verordening. Er is een werkgroep aan de slag gegaan. Het advies is op 28 februari naar de gemeente verstuurd.
U vindt dit advies hier.

Advies 20. Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022

De kamer Veiligheid Leven en Wonenheeft zich bezig gehouden met adviesaanvraag 20 over het beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022.
In de algmene vergadering van de PAR van 4 september hebben Lidewij Bollen en Linn Nordman van de gemeente Waddinxveen een toelichting gegeven met betrekking tot deze adviesaanvraag. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en van wijkplatforms aanwezig. Op 2 oktober is het advies ingediend.

Advies 19. Ongevraagd advies evaluatie Re-integratiebeleid
Dit advies is op 27 juni 2018 ingediend. Er is inmiddels een reactie binnen van het college, deze wordt door de kamer Werk en Inkomen behandeld.