Advies 25. Beleidskader Concessie Openbaar Vervoer.
Zo af en toe wordt de PAR ook betrokken bij specifieke zaken die buiten de gemeentegrens van Waddinxveen liggen.
Een Werkgroep van de PAR is betrokken geweest bij de provinciale aangelegenheid omtrent de intergratie van het
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer binnen het openbaar vervoer.
Hier is ook een advies voor uitgebracht, richting de provincie.
Dit advies is op 7 november verzonden, u vindt hem hier.

Advies 24. Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023.
Op 22 augustus 2019 heeft de PAR een adviesaanvraag gekregen over dit onderwerp.
Het concept van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 vindt u hier.
Er gaat een werkgroep geformeerd worden om hier mee aan de slag te gaan.
Dit advies is op 2 oktober verzonden. U vindt hem hier.

Advies 23. Beleidskader Sociaal Domein 2019 tot 2023
De gemeente Waddinxveen is bezig met het opstellen van een Beleidskader Sociaal Domein voor de jaren 2019 tot 2023.
De PAR heeft hier op 26 maart 2019 een advies over uitgebracht. U vindt dit hier.
Inmiddels is er een reactie gekomen die weer heeft geleid tot een aanvullend advies.
Deze is op 16 september ingediend. Zowel het advies als de reactie daarop van 3 oktober vindt u hier.

Advies 22. Leidraad Samenlevingsparticipatie
Inwoners van Waddinxveen moeten goed geïnformeerd worden, mee kunnen denken en mee kunnen beslissen.
Hiervoor heeft de gemeente een Leidraad Samenlevingsparticipatie opgesteld.
De PAR is gevraagd hier een advies over uit te brengen.
Dit advies is op 22 maart 2019 verzonden, vergezeld van een aanbiedingsbrief. U vindt dit hier.

Advies 21. Huisvestingsverordening 2019
De PAR heeft het verzoek gekregen te reageren op deze verordening. Er is een werkgroep aan de slag gegaan. Het advies is op 28 februari naar de gemeente verstuurd.
U vindt dit advies hier.

Advies 20. Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022

De kamer Veiligheid Leven en Wonenheeft zich bezig gehouden met adviesaanvraag 20 over het beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022.
In de algmene vergadering van de PAR van 4 september hebben Lidewij Bollen en Linn Nordman van de gemeente Waddinxveen een toelichting gegeven met betrekking tot deze adviesaanvraag. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en van wijkplatforms aanwezig. Op 2 oktober is het advies ingediend.

Advies 19. Ongevraagd advies evaluatie Re-integratiebeleid
Dit advies is op 27 juni 2018 ingediend. Er is inmiddels een reactie binnen van het college, deze wordt door de kamer Werk en Inkomen behandeld.