Voorbereiding ongevraagd advies Mantelzorg
Een werkgroep van de PAR houdt zich vanaf deze zomer bezig met een project rondom Mantelzorg.
Dit zal uiteindelijk gaan leiden tot een ongevraagd advies over dit onderwerp.
Meer over dit onderwerp op de volgende pagina.

Advies 33. Beleidsregels Participatiewet , IOAW, IOAZ en BBX 2004
Het College van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen vraagt de PAR over dit onderwerp.
De Beleidsregels bijzondere bijstand 2018, Re-integratieregeling Waddinxveen 2018 en het gemeentelijk beleid krediethypotheek 2004 vragen om aanpassingen.
Dit in verband met geldende jurisprudentie en het feit dat is gebleken dat een gebrek aan beleidsregels voor onder andere werkzaamheden als marginaal zelfstandige
de uitvoeringspraktijk weinig houvast biedt bij de uitvoering van werkzaamheden.
Voor burgers is het verder van belang heldere regelgeving te hebben.
Bij het opstellen van de “Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Waddinxveen” is gebruik gemaakt van de huidige uitvoeringspraktijk en jurisprudentie.
Met deze adviesaanvraag wordt de PAR gevraagd te kijken naar de uitgangspunten vanuit het perspectief van de inwoner.

Advies 32. Aanbesteding hulpmiddelen
De gemeenten van de regio Midden-Holland vragen de PAR advies uit te brengen over de komende aanbesteding van de hulpmiddelen.
De gemeente Waddinxveen vraag de PAR mee te denken over de uitgangspunten van de aanbesteding.
Verder wordt de PAR gevraagd mee te denken bij een aantal gestelde vragen.
1. Welke punten moeten er worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding? U kunt bijvoorbeeld denken aan doorlooptijden, bejegening, kwaliteit van de voorzieningen en bereikbaarheid.
2. Op welke punten is verbetering nodig? Kunt u hierbij ook aangeven op welke wijze deze verbetering zou moeten?
3. Welke geluiden/ signalen heeft u het afgelopen jaar over dit onderwerp ontvangen? En hoe zou u deze signalen in de aanbesteding verwerkt willen zien?
4. Heeft u naast bovenstaande punten nog andere zaken die u zou willen meegeven bij de aanbesteding voor hulpmiddelen?
Het advies is op 14 mei verstuurd, u vindt het hier.
De reactie van de college kwam op 3 juni 2021, deze is hier te lezen.

Advies 31. Consultatievisie van de regiovisie WMO en Jeugdzorg
Het College van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen vraagt advies over de regiovisie (consultatieversie).
In deze visie zijn de gemeenschappelijke uitgangspunten voor de gemeenten in Midden-Holland opgenomen en is het onderscheid
tussen lokale, regionale en bovenregionale taken voor de periode 2021 – 2024 beschreven.

In de definitieve versie zal hier een hoofdstuk over governance en financiën aan toegevoegd worden.
Met deze adviesaanvraag wordt de PAR gevraagd naar de uitgangspunten te kijken vanuit het perspectief van de inwoner/cliënt.
Op 25 maart wordt door de gemeenten een gemeenschappelijke informatieve bijeenkomst (digitaal) georganiseerd met alle adviesraden voor een inhoudelijke toelichting op de regiovisie.
Deze adviesaanvraag wordt gelijktijdig ook door de andere vier gemeenten bij de eigen adviesraad uitgezet.
Daarnaast gaan de gemeenten parallel in gesprek met aanbieders, ketenpartners en gemeenteraden over deze uitgangspunten.
Al deze input wordt samen met uw advies verwerkt in de definitieve versie die ter besluitvorming aan de colleges en vervolgens vijf gemeenteraden voorgelegd wordt.
De gemeente ontvangt het advies graag uiterlijk 30 april.
Het advies is op 21 april 2021 verstuurd., zie hier. De reactie kwam op 7 juli.

Advies 30. Beleidskader Cultuur
De gemeente Waddinxveen wil een nieuw beleidskader opstellen voor Kunt en Cultuur.
Naast diverse andere organisaties is de PAR gevraagd  hier aan mee te denken, vanuit het perspectief van de PAR.
Het advies is op 6 april 2021 verstuurd, zie hier.

Advies 29. Beleidskader Wet Inburgering 2022
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Hiermee krijgen gemeenten een nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid, de inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Het college bereidt de besluitvorming hierover voor. Kaderstellende besluiten, mandatering en budgetrecht zijn bevoegdheden van de raad.

Het doel van de nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen (asiel-, gezinsmigranten en overige migranten) snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Inzet is dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) bereiken, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren.
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard gaan een en ander in gezamenlijkheid ontwikkelen en deels uitvoeren. Uitgangspunt is regionaal wat moet en lokaal wat kan.
De inkoop van de inburgeringstrajecten gebeurt gezamenlijk. Het college heeft het gezamenlijk opgestelde beleidskader van de vier gemeenten geaccordeerd en voorgesteld deze aan de Gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

De PAR formeert een werkgroep die hier mee aan de slag wil gaan.
Indien u zich aan wilt melden: mail ons.
Op 23 maart 2021 is het advies naar de gemeente Waddinxveen gestuurd, zie hier.

Advies 28. Routegebonden en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Het College van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen vraagt de PAR advies over de uitgangspunten voor het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer (RGV en CVV).
Dit in het kader van de aanbesteding van het RGV en CVV welke in regionaal verband wordt gedaan.
De PAR is gevraagd uiterlijk 1 december aan advies te verstrekken.
Een werkgroep van de PAR is hiermee aan de slag gegaan. Hierbij is ook regionaal samengewerkt.
Het advies is op 24 november 2020 verstuurd, op 21 januari 2021 kwam er een reactie op ons advies. Zie ook hier.