In de Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen (PAR) zullen cliëntenparticipatie en inwonerparticipatie op de volgende terreinen verenigd worden: Wmo/AWBZ (zorg en welzijn), Participatiewet (werk en inkomen), leefbaarheid, veiligheid en wonen, Jeugdzorg/passend onderwijs.
De Participatieadviesraad zal zijn adviezen geven vanuit een integrale benadering van de domeinen.

De taken van de Participatieadviesraad zijn:

  • invulling geven aan collectieve burger/cliëntenparticipatie vanuit een integrale benadering via gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College
  • evalueren van het afgesproken beleid
  • faciliteren van de stem en inbreng van inwoners en vrijwilligers

Download Startnotitie PAR Waddinxveen

Download Verordening PAR Waddinxveen